Xhorse VVDI Prog Programmer Update to V4.6.4 (2017-10-26)

Xhorse VVDI Prog Programmer Update to V4.6.4 (2017-10-26)